Saturday, November 20, 2010

Sejarah Mazhab Jabariah

Jabariah daripada perkataan jabar (terpaksa). Maksudnya ialah terpaksa melakukan perbuatan yang terhasil daripada perbuatannya. Sedangkan perbuatan itu datang daripada Allah. Hamba itu tidak berkuasa, tidak berkehendak dan tidak ada ikhtiar baginya. Yang sebenarnya melakukan perbuatan hamba itu ialah Allah.

Jabariah ialah nama golongan yang berfahaman begitu. Mereka melampau dengan menafikan adanya kemampuan bagi seseorang hamba dan menafikan ikhtiar. Mereka berkata manusia itu sama seperti jamadat (benda yang kaku) seperti batu, kayu dan seumpamanya. Pada zahirnya sahaja kelihatan berbeza, tetapi pada hakikatnya sama sahaja.

Kesimpulannya, perbuatan manusia itu dicipta oleh Allah seperti juga jasad mereka. Sekiranya setengah daripada sifal manusia itu dicipta oleh Allah dan sebahagian daripadanya diciptakan oleh manusia sendiri, maka berlakulah syirik dalam perkara af’al (perbuatan). Perkara ini bercanggah dengan kehendak Allah dan ikhtiarnya.

Benih fahaman ini berasal daripada pegangan orang Yahudi. Kemudian, mereka mengajarkannya kepada orang-orang Islam. Orang yang pertama menyebarkan ajaran ini kepada orang orang Islam adalah Jaad bin Darham. Dia menerima ilmu yang sesat dan menyesatkan ini daripada orang-orang Yahudi. Jaad berjaya mendapat seorang murid yang menyebarkan fahamannya yang bernama Jaham bin Safuan.

Seterusnya golongan Jabariah memasukkan beberapa penyelewengan yang lain ke dalam ajaran mereka.
Para sarjana Salaf dan Khalaf menolak fahaman ini dengan sekeras-kerasnya. Antara mereka adalah sahabat Nabi Muhammad iaitu Abdullah bin Abbas. Beliau menegaskan kepada pengikut Jabariah, “Adakah kamu menyeru orang supaya bertakwa kepada Allah, sedangkan kamu menyesatkan orang-orang yang bertakwa. Adakah kamu melarang orang daripada kerosakan, sedangkan kerana rosak kamu lahirnya beberapa kerosakan. Wahai keturunan munafik, penolong orang-orang yang zalim dan penguasa masjid masjid kepunyaan orang-orang fasik. Sebenarnya daripada kamu lahir pembohong kepada Allah dengan meletakkan dosa yang dilakukan hamba kepada Allah secara berterang-terangan.”

Hasan al-Basri berkata kepada golongan Jabariah yang berada di Basrah, “Sesiapa yang tidak beriman kepada Allah, qadak dan qadarnya maka sesungguhnya dia menjadi kafir. Sesiapa yang meletakkan dosanya kepada Allah dia juga menjadi kafir.

Apabila golongan Jabariah bertapak di Nahawinah dan berleluasa di sana, Imam Abu Mansur al-Maturidi yang lahir pada abad yang keempat Hijrah berjaya mematahkan hujah Jabariah. Mazhab ini akhirnya berpecah kepada tiga kumpulan, mereka adalah:

AL- JAHMIAH

Pengikut Jaham bin Safuan. Dia melahirkan kesesatannya di Tarmiz. Dia bukan sahaja menaburkan ajaran Jabariah yang meletakkan dosa kepada Allah tetapi juga menambah dengan beberapa kesesatan yang lain, antaranya adalah:

 • Menyatakan syurga dan neraka itu binasa kerana tiada sesuatu pun yang kekal abadi.
 • Gerak-geri ahli syurga dan neraka itu akan berhenti kerana tiada tiap-tiap yang bergerak itu akan berhenti.
 • Iman itu ialah makrifah. Kufur itu ialah jahil mengenai Allah dan hakikat-hakikat Islam. Sekiranya demikian, orang Yahudi yang mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad boleh dianggap beriman.
 • Kalam Allah itu baru bukannya qadim (sependapat dengan Muktazilah).
 • Tidak harus berserah segala sifat kepada Allah, harus berserah segala sifatnya kepada hamba.
 • Menafikan melihat Allah pada hari kiamat. Menafikan Allah itu berkeadaan yang hidup dan yang mengetahui. Sebaliknya. Allah itu berkuasa mengadakan.
 • AL- TABARIAH

  Pengikut al-Husin bin Muhammad al-Najam. Antara ajarannya adalah:

 • Bersama dengan golongan Muktazilah yang menafikan sifat ilmu, berkuasa, berkehendak, hidup, mendengar dan melihat.
 • Menafikan melihat Allah pada hari kiamat.
 • Kalam Allah itu apabila dibaca menjadi hak dan apabila ditulis menjadi jisim.
 • Iman itu ialah membenarkan. Siapa yang mengerjakan dosa besar akan mati dalam keadaan tidak bertaubat. Dia dibalas kerana dosa itu dan wajib dikeluarkan daripada neraka.
 • AL- DIRARIAH

  Pengikut Dirar bin Amru, antara ajarannya ialah:

 • Yang diterima selepas wafatnya Nabi Muhammad adalah ijmak sahaja. Segala yang diambil daripada Nabi Muhammad secara ahad (tunggal) tidak diterima.
 • Adanya pancaindera tambahan daripada yang ada bagi melihat Allah pada hari kiamat.
 • Kuliyah Jumaat 04 Mei 2007
  Dari Masjid Rusila, Marang, Terengganu

  Sejarah Mazhab Qadariah

  Mereka adalah golongan yang menyatakan perbuatan itu daripada hamba bukannya daripada Allah. Fahaman ini muncul apabila mereka menyeleweng hadis Nabi Muhammad yang berpesan supaya jangan terlalu banyak membicarakan mengenai qada’ dan qadar sehingga dipengaruhi oleh syaitan. Apa yang dipesan oleh Nabi Muhammad itu benar. Selepas Nabi Muhammad meninggal dunia, sebahagian kecil umat Islam membincangkan perkara itu lalu mereka dipengaruhi oleh anasir-anasir bukan Islam. Faktor lain yang mempengaruhi pemikiran umat Islam adalah hasil percampuran umat Islam dengan umat lain dan galakan menterjemahkan buku-buku asing tanpa batasan.

  Menurut para sarjana sejarah Islam, antara orang pertama yang menimbulkan fahaman Qadariah adalah:

  Ma’abad al- Juhani

  Al-Zahabi menyebut di dalam bukunya Mizan al-Iktidal, pada peringkat awal, Ma’abad adalah sarjana tabiin yang dipercayai. Namun, dia membawa ajaran yang terpesong kerana menjadi orang yang pertama menyeleweng mengenai qadar.

  Ghilan al-Dimasyqi

  Dia mengikut fahaman ini dan meneruskan penyebarannya selepas Ma’abad iaitu pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Mendengar fahaman Ghilan, kalifah Umar memanggilnya supaya berdebat dengan Imam al-Auza’ i. Akhirnya dia menyerah kalah dan berkata kepada khalifah, “Wahai Amirul Mukminin, saya datang dalam keadaan sesat lalu kamu menunjukkan kepada saya jalan yang benar. Saya datang dalam keadaan jahil lalu kamu mengajar saya, demi Allah saya tidak mahu bercakap lagi perkara itu.” Namun, selepas khalifah Umar meninggal dunia, dia kembali semula menyebarkan ajarannya. Khalifah Hisyam bin Abdul Malik memanggilnya supaya berdebat dengan Imam al-Auza’i. Kali yang kedua dia menyerah kalah. Walau bagaimanapun, dia berdegil menyebarkan ajarannya. Dengan berani dia berkata, “Qadar baik dan jahat itu daripada hamba.” Akhirnya, khalifah Hisyam memerintah supaya dia ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh.

  Fahaman ini tidak mati dengan matinya Ghilan. Ia masih terus disebarkan di tengah-tengah masyarakat Islam dan berkembang bebas.

  Ibnu Nabatat menyebut dalam bukunya Syarah al-Ubun, “Orang yang pertama bercakap dengan fahaman Qadariah adalah orang Nasrani yang memeluk agama Islam dari negeri Iraq. Kemudian dia murtad (keluar Islam) dan kembali pada agama Nasrani.

  Kuliyah Jumaat 11 Mei 2007
  Dari Masjid Rusila, Marang, Terengganu

  “YANG BAIK DATANG DARI ALLAH DAN YANG BURUK DATANG DARI YANG SELAINNYA” PERKATAAN INI ADALAH I’TIQOD QODARIYAH

  Perkataan diatas adalah I’tiqod yang melanggar sunnah karena rasulullah ‘alaihi sholatu wa salam pernah ditanya oleh jibril ‘alaihi salam dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radiyallahu anhuma:

  فأخبرني عن الإيمان. قال: “أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره”

  Artinya:

  Kabarkanlah kepadaku tentang iman, rasulullah sholallahu ‘alaihi wa salam berkata :”supaya engkau beriman kepada Allah subhanuhu wa ta’ala, malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-Nya, hari akhir, dan supaya engkau beriman kepada takdir baik dan buruk”. (imam muslim, abu dawud, tirmidzi, nasa’I, ibn majah, ahmad)

  Jadi kebaikan dan keburukan keduanya datang dari Allah azza wa jalla, barang siapa yang memisahkan keduanya (artinya yang satu datang dari Allah jalla wa ‘ala dan yang lain datang dari selainNya) maka dia telah memperpanjang madzhab qodariyah.

  Memang pada awalnya mereka yang bermadzhab qodariyah telah menafikan seluruh takdir Allah azza wa jalla, akan tetapi pada zaman setelahnya mereka menetapkan takdir tetapi memisahkan antara yang baik dan buruk, seperti perkataan al imam Nawawiy rahimahullah ta’ala :

  وصارت القدرية فى الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدرة ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره

  Artinya:

  Al qodariyah pada zaman terakhir ini mereka telah menetapkan takdir akan tetapi mereka berkata kebaikan datang dari Allah azza wa jalla dan yang buruk datang dari yang selainNya.

  (syarh shahih muslim juz 1 hal.131)

  Karena itu rasulullah ‘alaihi sholatu wa salam menyerupakan Qodariyah dengan Majusi, seperti sabdanya:

  القدرية مجوس هذه الأمة

  Artinya:

  Al Qdariyah adalah Majusinya umat ini.

  (abu dawud dan al hakim dalam kitab al mustadrok dan dia berkata : hadits shahih atas syarat bukhory dan muslim)

  Dan menanggapi hadits diatas berkata Al Khothoby rahimahullah ta’ala :

  بالأصلين قولهم فى المجوس مذهب مذهبهم لمضاهات مجوسا وسلم عليه الله صلى جعلهم انما

  ثنوية فصاروا الظلمة فعل من والشر النور فعل من الخير ان والظلمة النور

  Artinya:

  Bahwasanya rasulullah ‘alaihi sholatu wa salam menjadikan mereka sebagai seorang majusi untuk menjelaskan madzhab mereka ya’ni madzhab majusi karena perkataan mereka (al qodariyah) tentang dua asal yaitu cahaya dan kegelapan, sesungguhnya kebaikan itu adalah perbuatan dari cahaya sedangkan keburukan itu adalah perbuatan dari kegelapan, maka Qodariyah telah memisahkan asal kebaikan dan keburukan.

  Berbeda sekali dengan orang-orang yang beriman yang mengatakan kebaikan dan keburukan adalah takdir Allah jalla wa ‘ala yang telah ditetapkan di kitab induk sejak zaman ajaliy. Karena itu rasulullah ‘alaihi sholatu wa salam memerintahkan agar kita beriman terhadap takdir baik dan buruk:

  قال: “أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره”

  Artinya:

  “supaya engkau beriman kepada Allah subhanuhu wa ta’ala, malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-Nya, hari akhir, dan supaya engkau beriman kepada takdir baik dan buruk”.

  Dalam menyatakan aqidahnya al imam Thohawiy rahimahullah ta’ala mengatakan :

  وكل شيء يجري بتقديره

  Artinya:

  “Dan segala sesuatu mengalir karena takdirnya”.

  Pernyataan ini dijelaskan oleh fadhilatu syeikh Sholih bin Abdullah al Fauzan rahimahullah ta’ala :

  لا شك أن كل شيء بتقديره لا يخرج عن تقدير الله من الخير والشر، والطاعة والمعصية، والكفر والإيمان، والمرض والصحة، والغنى والفقر، والعلم والجهل، كل شيء يجري بتقديره، وليس في ملكه شيء لم يقدره ولا يريده.

  Artinya:

  “Tidak diragukan lagi bahwasanya segala sesuatu ada karena takdir Allah azza wa jalla, tidaklah luput dari takdir Allah jalla wa ‘ala semua hal-hal yang baik dan yang buruk, keta’atan dan kemaksiatan, kekafiran dan keimanan, sakit dan sehat, kaya dan miskin, berilmu dan bodoh, semuanya mengalir karena takdir Allah jalla wa ‘ala, tidaklah seorang hamba menguasai apa yang tidak ditakdirkan dan yang tidak diinginkan Allah azza wa jalla”. (syarh aqidah Thohawiyah)

  Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian penceramah yang mengatakan diakhir ceramahnya “yang baik datang dari Allah dan yang jelek datang dari saya” atau “yang benar datang dari Allah dan yang salah datangnya dari saya”. Terlepas dari apa niatnya, ini adalah perkataan yang senada dengan orang yang beri’tiqod bahwa “seorang hamba menciptakan perbuatannya sendiri sedangkan Allah azza wa jalla tidak menciptakan perbuatan seorang hamba”, ini adalah I’tiqod dari madzhab Qodariyah.

  Karena dalam melakukan suatu perbuatan tentu sebelumnya seseorang telah berkehendak, dan dengan kehendak itulah terjadi suatu perbuatan. Akan tetapi kehendak manusia berada jauh dibawah kehendak Allah jalla wa ‘ala, jika Allah menghedakinya maka apa yang dikehendaki seorang hamba pasti terjadi dan jika Allah jalla wa ‘ala tidak menghendakinya maka tidak akan pernah terjadi apa yang di kehendaki seorang hamba. Karena Allah subhanu wa ta’ala berfirman dalam kitabNya yang mulia :

  وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً

  Artinya:

  “ Tidaklah kalian berkehendak (menempuh suatu jalan) kecuali apa yang Allah kehendaki, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana “. (al insan : 30)

  وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين

  Artinya:

  “Dan tidaklah kalian berkehendak (menempuh suatu jalan) kecuali Allah rab sekalian alam menghendakinya “.(at takwir : 29)

  Berkata syeikh Sholih bin Fauzan rahimahullah ta’ala tentang ayat ini :

  فجعل لنفسه مشيئة هي من صفاته، وجعل لعباده مشيئة هي من صفاتهم، وربط مشيئتهم بمشيئته سبحانه، وفي هذا رد على القدرية والجبرية

  Artinya:

  “Allah jalla wa ‘ala telah menjadikan kehendak bagi diriNya sendiri karena kehendak adalah sifatNya, Allah jalla wa ‘ala juga telah menjadikan bagi hambanya kehendak karena kehendak juga sifat mereka, dan Allah jalla wa ‘ala mengikat kehendak para hambaNya dengan kehendakNya. Karena itu ayat ini adalah pengingkaran bagi Qodariyah dan Jabariyah (pen. Jabariyah adalah suatu madzhab yang berkeyakinan bahwa manusia tidak usah berkehendak karena kehendak hanya milik Allah subhanahu wa ta’ala dan seorang hamba bergerak tanpa ikhtiyar dan keinginan karena Allah subhanuhu wa ta’ala telah mengaturnya sama seperti bergeraknya alat, ya’ni tanpa kehendak)”.

  (syarh aqidah Thohawiyah)

  Maka perkataan yang memisahkan asal dari kebaikan dan keburukan adalah perkataan bathil karena suatu kejadian baik ataupun buruk keduanya adalah takdir yang telah Allah jalla wa ‘ala tetapkan bagi manusia dan rasulullah ‘alaihi sholatu wa salam memerintahkan supaya manusia mengimani takdir baik dan buruk

  قال: “أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره”

  Artinya:

  “supaya engkau beriman kepada Allah subhanuhu wa ta’ala, malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-Nya, hari akhir, dan supaya engkau beriman kepada takdir baik dan buruk”.

  Rakyat kita bertaruh RM7 juta sehari di kasino Singapura

  NUSAJAYA 19 Nov. - Kerajaan diseru mengambil langkah proaktif bagi mengawal aktiviti rakyat tempatan yang dilaporkan semakin aktif berjudi di kasino negara jiran dengan nilai pertaruhan dianggarkan kira-kira RM7 juta sehari.

  Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Pulau Sebatang, Datuk Tee Siew Kiong berkata, dianggarkan seramai 3,000 orang mengunjungi Singapura bagi tujuan berjudi kasino pada setiap hari dengan nilai perbelanjaan minimum RM2,400 seorang.

  "Perbelanjaan mereka ke sana menelan belanja minimum RM2,400 iaitu bersamaan RM7 juta sehari atau RM200 juta sebulan bagi tujuan berjudi," katanya ketika membahaskan Bajet 2011 pada sidang Dewan Undangan Negeri ke-12 di sini hari ini.

  Tambahnya, daripada maklumat yang diperoleh, sebanyak 30 buah bas sehari berulang-alik ke tempat perjudian itu dengan tujuh daripadanya adalah bas yang beroperasi di Singapura.

  "Gejala negatif itu boleh menimbulkan masalah sosial dan keruntuhan institusi keluarga memandangkan terdapat pelancong tempatan yang berjudi sehingga terpaksa berhutang dengan ah long.

  "Malah ada rakyat Malaysia yang bekerja di negara jiran itu menghabiskan duit gaji mereka dan ada yang sanggup mengeluarkan duit simpanan tetap dan menjual harta benda akibat ketagih berjudi," ujarnya.

  Menurutnya, kesan negatif itu turut terpalit kepada negara kerana terdapat aliran wang keluar yang begitu tinggi dan boleh menjejaskan sumber pendapatan peniaga tempatan di negeri ini.

  Katanya, pengusaha sektor pelancongan tempatan juga merungut kerana perniagaan mereka menyusut sehingga 30 peratus akibat kekurangan pelanggan.

  Dalam perbahasan itu juga, Siew Kiong berkata, kerajaan Singapura sendiri telah bertindak menghalang bas yang menjalankan aktiviti tersebut daripada mengambil penumpang dari kawasan perumahan di negara itu.

  Sehubungan itu, beliau mencadangkan kerajaan mengenakan syarat seperti menghalang agensi pelancongan dan bas pelancongan Malaysia daripada menghantar penumpang ke pusat kasino tersebut.

  "Kita tidak mahu perkara ini berterusan kerana ia lebih banyak memberi kesan negatif daripada positif," katanya

  Monday, November 1, 2010

  Pemuda Dan Professor

  Seorang profesor sedang menaiki sampan bersama seorang pemuda untuk menyeberangi sungai. Professor pada ketika itu dalam perjalanan untuk ke Kampung Bunga Berjuntai bagi menyiapkan kajian terbaru beliau.

  Mereka bersembang.

  "Kamu ni tahu membaca ke?" tanya professor kepada anak muda itu.

  "Saya buta huruf tuan. Kerja saya bawa orang seberang sungai je," jawab pemuda itu jujur.

  "Kesian...kamu sudah kehilangan separuh nikmat kehidupan kerana tidak tahu membaca," balas prof.

  Pemuda mendiamkan diri.

  "Kamu ada buat simpanan wang untuk masa depan?" tanya prof lagi.

  "Takde prof," balas pemuda itu ringkas.

  "Ish...ish..kalau begitu, kamu kehilangan separuh lagi nikmat kehidupan. Macam mana kamu nak hidup kalau tidak ada wang simpanan," leter prof.

  Pemuda itu sekali lagi mendiamkan diri. Akur dengan kelemahan diri.

  Tiba-tiba sampan yang mereka naiki bocor. Air mula melimpah masuk ke dalam sampan.

  "Prof...kamu tahu berenang tak," tanya pemuda itu?

  "Tak tahu," jawab Prof kegusaran.

  "Kalau begitu kamu akan kehilangan seluruh kehidupan kamu," jawab pemuda.

  Cerita ini cukup bermakna. Ringkas tapi padat.

  Setiap orang itu ada kebijaksanaan dan kelebihannya. Kecerdikan seseorang dalam suatu perkara tidak akan menjamin kecerdikannya dalam semua perkara. Maksudnya, seorang doktor adalah orang yang paling pintar di hospital tetapi mereka bukanlah hero jika mereka bertugas di kilang Maggi. Malah fungsi mereka sangat terhad. Pastinya tidak mampu hendak dibuat ujian darah ke atas maggi seandainya didapati maggi berkenaan sakit(rosak).

  Yang hendak ditekankan di sini adalah keperluan kita semua untuk saling memberi. Setiap orang dikurniakan idea yang berbeza, maka kita jadikan perbezaan itu sebagai satu rahsia kejayaan bukannya satu kelemahan.Cuma kadang-kadang di kalangan kita, ada yang malu untuk bersuara. Takut ideanya dikritik. Takut ideanya ditolak. Mungkin mereka belum faham apa beza 'Cadangan vs Arahan'.

  Akhir kata, mutiara kata untuk hari ini : Cantiknya pelangi adalah kerana warnanya yang pelbagai.

  - Artikel iluvislam.com

  Kehebatan Perkataan 'Tolong' dan 'Terima Kasih'!

  "Can you press for me level 7... Please," Pinta seorang kiwi (orang New Zealand), semasa kami berada di dalam lif di perpustakaan universiti.

  "Sure!" Saya membalas, sambil jari menekan butang di lif.

  "Cheers!" Dia membalas.

  Dalam satu kejadian lain,

  "Excuse me, can you take that for me. Please.." Pinta seorang makcik.

  "Which one? This one?" Sambil memegang tin dan menunjukkan kepada makcik yang meminta.

  "Yup. Thank you so much, my love!" Oh, hati berbunga, kerana dipanggil 'love'!Sweet lah makcik ni~

  Saya bukanlah seorang yang terlalu 'alert', tetapi untuk masa-masa yang tertentu, telinga saya menangkap setiap butir bicara yang dikeluarkan oleh orang sekeliling. Kemudian, saya berfikir dan menilai, lantas belajar tentang erti kehidupan.

  *****

  Dalam situasi lain, dengan latar masyarakat yang berbeza.

  "Mimi, ambil kan buku atas meja," Saya berhenti sekejap. Otak ligat berfikir, memproses ayat yang dikeluarkan oleh rakan sebentar tadi.

  Saya diam. Badan bergerak menuju ke arah meja untuk mengambil buku.

  "Mimi, buka pintu rumah," Nadanya biasa sahaja. Tiada nada marah, mahupun mengarah. Saya diam. Kad rumah dikeluarkan, pintu dibuka.

  Hati memberontak, mahu juga berkata tentang apa yang saya rasa pada kawan sekeliling. Masa senggang yang ada saya ambil untuk membuat perbincangan, dengan harapan sahabat boleh berfikir tentangnya.

  "Ijan, perasan tak sesetengah orang ni suka 'memerintah'," Saya memulakan bicara.

  "Macam mana?", Dia menyoal untuk mengetahui.

  "Kita selalu perasan, kawan-kawan kita jarang nak guna perkataan 'tolong'. Terutama apabila mahukan orang lain membuat sesuatu untuknya. Semua pun nak beri arahan,"

  "Kita selalu perasan jugak, kiwi-kiwi kat sini, kalau nak minta tolong daripada orang lain, mesti mereka akan gunakan perkataan, "Please". Kalau tak di awal ayat pun, di akhir ayat mereka pasti akan guna juga perkataan "Please" tu."

  Ego kah diri, sebab tak mahu 'diarah'? Bukan. Cuma, merasakan bahawa perkataan yang keluar itu memainkan peranan yang penting dalam menggambarkan si pengeluar perkataan tersebut.

  Bukankah tujuannya mahu meminta 'tolong'? Tidak terlalu berat atau susah rasanya untuk menggunakan perkataan 'tolong' tersebut.

  Bukankah perkataan 'tolong' itu juga menunjukkan rasa rendah diri. Rendah diri kerana diri sendiri tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Jadi, kita bertindak untuk meminta bantuan dan pertolongan daripada orang lain.

  Manusia, tiada yang sempurna, malah manusia perlu untuk hidup dalam komuniti supaya setiap kelemahan yang ada di dalam diri individu mampu ditampung oleh individu yang lain.

  "Eh, dah lah nak minta tolong orang. Kemudian nak mengarah pula." Detik dia di dalam hati apabila diminta untuk 'tolong' mengambilkan sesuatu. Sedangkan bukanlah dia sedang di'arah' pun, cuma struktur ayat yang keluar menyebabkan dia rasa seperti sedang diarah. Sedangkan, kalau difikir kan pun, tiadalah kawan itu mahu 'mengarah' pun.

  Lagi teruk keadaannya apabila permintaan telah dipenuhi, 'terima kasih' tidak dilafazkan.

  Terima kasih itu sebagai tanda penghargaan kepada yang telah membantu. Kadang-kadang yang membantu tidaklah mengharapkan sangat perkataan tersebut, tetapi, bukankah itu adab?

  Orang berbudi, kita berbahasa..kan?

  Tahun lepas banyak turning point kepada diri. Salah satunya adalah insiden yang berlaku semasa perjalanan ke universiti, dengan menaiki bas.

  Rakan saya membayar tambang bas kepada pakcik pemandu. Dikatakannya, "University."Seperti biasa, mukanya sentiasa tersenyum, sambil tangan menghulur syiling bernilai NZD1.50. Pakcik tersebut berkata, "Sorry?" Sambil air mukanya berubah. Rakan saya mengulang perkataan yang sama, "University." Pakcik tersebut,"Again?"

  Ketika itu saya sudah mulai rasa pelik. Di dalam hati, "Eh, teruk sangat ke slang kitorang sampaikan sebut 'university' pun pakcik tu tak dapat nak identify?"

  Rakan saya menyebut lagi, "University." Air mukanya tetap tidak berubah, tetap tersenyum. Kemudian, pakcik itu menyebut, "Rude!" Raut mukanya seperti marah, sambil mengambil duit yang dihulurkan oleh rakan tersebut.

  Sepanjang dalam perjalanan ke universiti, kami berfikir, kenapa pakcik tersebut marah? Apa yang kami buat?

  Lantas, Allah SWT datangkan pengajarannya. Rakan saya berkata, "Mesti sebab kita tak guna perkataan 'please'.

  Kalau tak, takkan lah pakcik tu kata 'rude!' tiba-tiba."

  Astaghfirullahal'azim. Saya terdiam, memandang ke luar tingkap, sambil berfikir. Berfikir dan bersyukur diatas tunjuk ajar yang telah diberikan oleh Allah SWT.

  Hati terdetik, "Mereka ni ada nilai-nilai baik yang diamalkan dalam kehidupan seharian, bukanlah mereka Islam pun. Tetapi, mereka tahu dan amalkan nilai dan adab."

  Allahu akbar~ Terima kasih kepada pakcik pemandu bas yang telah 'mengajar' kami nilai dan adab. Hati terasa lembut, tiada langsung rasa mahu marah kerana perkataan "Rude!" yang dikeluarkan.

  Marah tiada, tapi terkejut. Langsung, bersyukur kepada Allah SWT yang mahu kami tahu dan belajar tentang erti hidup. Erti hidup yang sebenarnya perlu kepada adab dan nilai hormat kepada orang sekeliling yang telah memberi khidmat dan bantuan.

  Jangan ditinggalkan perkataan 'Tolong' dan 'Terima Kasih' dalam hidup sehari-hari! Hakikatnya, kita lemah. Paling tidak pun, kepada Allah SWT perlu untuk kita meminta!

  Manners are not born with us, they are acquired.

  Saturday, October 30, 2010

  SENARAI SYARIKAT YANG MENDAPAT SIJIL HALAL TERBARU

  1. A1 BEST ONE FOOD INDUSTRY SDN.BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  2. ACCENPRO ENTERPRISE
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  3. AFILA FOOD INDUSTRIES
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  4. AIR LIQUIDE MALAYSIA SDN. BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  5. AMISAN PRODUCTS (M) SDN.BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  6. BEN FORTUNE PASTRY MANUFACTURING (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  7. BESTCAN FOOD TECHNOLOGICAL INDUSTRY SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  8. CA FLAVOR SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  9. CAB FOOD SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  10. CLASSICO BEVERAGE SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  11. COCA-COLA SINGAPORE BEVERAGES PTE. LTD.
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  12. CULINARY DELIGHTS
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  13. D'NONCE BIOFOODS SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  14. DESATERA SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  15. DIVERSEY (MALAYSIA) SDN. BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  16. F & N FOODS PTE LTD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  17. FINESTBAKE FOODS SDN.BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  18. FOODVEST INDUSTRIES (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  19. FROSTY DELIGHTS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  20. HACKS MALAYSIA SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  21. HAI YONG FOOD SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  22. HOCKEY FOOD INDUSTRIES
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  23. JIN TEIK ORGANIC HEALTH FOOD SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  24. KASTURI SUCI ENTERPRISE
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  25. KEPALA BATAS BIHUN SDN. BHD. (FORMERLY KNOWN AS JUNHUB ENTERPRISE SDN. BHD.)
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  26. KHEE SAN FOOD INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  27. KIN HERBS PHARMA SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  28. LE PETIT FOUR SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  29. LEVERAGE BUSINESS SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  30. LIFE BRAND SDN.BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  31. MAGNIFICIENT DIAGRAPH SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  32. NATURAL RECIPE SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  33. NEW WORLD MARKETING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  34. NORRIZAN BAKERS
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  35. NOVA LABORATORIES SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  36. NUTREEHERB TRADING SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  37. O-WEALTH SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  38. PAPPAROTI (M) SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  39. PERFECT CHAMP SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  40. PERTANIAN PERTIWI SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  41. PHYTO HERBAL INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  42. PREMIUM FOOD CORPORATION SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  43. Q-PACK (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  44. QR MASTER SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  45. RND CHOCOLATE LABS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  46. SEGI FOOD SERVICES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  47. SELANGOR MEDICAL CENTRES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  48. SERIBU SAYANG ENTERPRISE
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  49. SHERATON LANGKAWI BEACH RESORT
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  50. SIME DARBY FOODS MARKETING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  51. SINIBEST FOOD INDUSTRIES SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  52. SUPER NICHE SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  53. T & L CHOCOLATE ENTERPRISE
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  54. TIARA LABUAN HOTEL
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  55. TONG GARDEN FOOD PRODUCTS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  56. TRADEWINDS HOTELS & RESORTS SDN. BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  57. UNITED DETERGENT INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  58. VICTORY VISION NETWORK SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  59. WINMIL INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  60. YEW CHIAN HAW (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/09/2010 - 31/08/2012]

  61. ACE CANNING CORPORATION SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  62. AL-MESWAK MU'MIN SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  63. CACAO PARAMOUNT SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  64. CAROTECH BERHAD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  65. CHUAN HIAP HIN FOOD INDUSTRY SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  66. DUTCH LADY MILK INDUSTRIES BERHAD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  67. DXN MARKETING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  68. F.A. HERBS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  69. FFM BERHAD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  70. FNA MANUFACTURING SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  71. FOOD IMPACT SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  72. G.K. INGREDIENTS (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  73. GEMIE PASTRY MANUFACTURING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  74. GM FOOD INDUSTRIES SDN. BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  75. GOLDEN ARCHES RESTAURANTS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  76. HACO ASIA PACIFIC SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  77. INTERCONTINENTAL SPECIALTY FATS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  78. JEENHUAT FOODSTUFFS IND. SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  79. JINTAN HERBS POWER ENTERPRISE
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  80. KECK SENG (M) BERHAD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  81. KFC (PENINSULAR MALAYSIA) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  82. KILANG MAKANAN MAMEE SDN BHD (SUBANG)
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  83. KONSORTIUM ABASS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2013]

  84. KRAFT FOODS MANUFACTURING MALAYSIA SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  85. LEN FA MEDICAL SUPPLIES (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  86. MALAYAN FLOUR MILLS BERHAD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  87. MAYOR HOTELS BERHAD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  88. MEIKA FOOD INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  89. MOHAMAD ARMIYA FOOD INDUSTRY SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  90. MONIN ASIA KL SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  91. MUHAMMADIYAH FOOD INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  92. NGO CHEW HONG OILS & FATS (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  93. PGEO EDIBLE OIL SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  94. QL MARINE PRODUCTS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  95. RAMLY FOOD PROCESSING SDN.BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  96. REGION FOOD INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  97. SARI TANI DESA SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  98. SERBA WANGI SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  99. SIME DARBY BIOGANIC SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  100. SIN PAK BEE SEAFOOD MANUFACTURING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  101. TEGUH HERBA
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  102. THOYYIB PHARMA INDUSTRIES (M) SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  103. TRADITIONAL FROZEN FOOD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  104. UITM HOSPITALITY MANAGEMENT SERVICES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/09/2010 - 15/09/2012]

  105. ACHIBAN FOOD INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  106. ACIDCHEM INTERNATIONAL SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  107. AJINOMOTO (MALAYSIA) BERHAD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  108. BELAROME (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  109. BRIDGE TRADING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  110. CAVICO (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  111. CENTRAL VISTA (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  112. COLLABO RESOURCES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  113. DANFORD VISTA SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  114. ENG KAH ENTERPRISE SDN.BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  115. ENGLISH HOTBREADS (SEL) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  116. EQUATORIAL PALACE RESTAURANT SDN BHD (THE MANHANTAN FISH MARKET)
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  117. FOREVER FOOD INDUSTRIES SDN.BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  118. GCH RETAIL (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  119. GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  120. GOOD TASTE QUALITY INDUSTRY SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  121. GRAND CENTRAL ENTERPRISES (TERENGGANU) SDN. BHD. (HOTEL GRAND CONTINENTAL KUALA TERENGGANU)
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  122. GREEN MASTER GLOBAL FINE FOOD SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  123. HEALWELL PHARMACEUTICALS SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  124. HUASIN FOOD INDUSTRIES SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  125. HWA TAI INDUSTRIES BERHAD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  126. JANT MARKETING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  127. KELAB PENJARA WANITA (KEKWA)
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  128. LAI HIN TRADING
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  129. LAM SOON EDIBLE OILS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  130. MACFOOD SERVICES (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  131. MAESTRO SWISS FOOD SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  132. MUHIBAH PALM PRODUCTS SDN. BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  133. NATURE ENVIRONMENT PRODUCTS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  134. NOORMA BEVERAGE INDUSTRY
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  135. ONE-EAST MARKETING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  136. ONEPURE FZE
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  137. ORANGE CRUSH (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  138. PAWADA FOOD INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  139. PERFECT AGRO (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  140. PERUSAHAAN AZHARAZAD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  141. PIAU KEE LIVE & FROZEN SEAFOODS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  142. PISTACHIOS BAKERY SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  143. PREMIER CEREAL SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  144. RAJAS FLOUR MILL SDN.BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  145. REMPAH HAJAH KHAIRIYAH ENTERPRISE
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  146. RESORT VILLA GOLF COURSE DEVELOPMENT SDN BHD (PALM GARDEN HOTEL)
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  147. SAGA MISSION FROZEN FOOD SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  148. SHANGRI-LA HOTEL KUALA LUMPUR
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  149. SINARAN BERSATU SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  150. SMART NACO SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  151. STARKISS FOOD CORPORATION SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  152. SYARIKAT TOONG FONG
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  153. UNILEVER FOODS (MALAYSIA) SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  154. VANIITHAS CURRY SDN. BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  155. YHL TRADING (JOHOR) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  156. ZAITUN KOSMETIK INDUSTRI SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [01/10/2010 - 30/09/2012]

  157. A&K FOOD INDUSTRIES SDN. BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  158. AB MAURI MALAYSIA SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  159. ALBATROSS EXIM (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  160. ALGAETECH SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  161. AMWAY MALAYSIA SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  162. ARRAZI MARKETING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  163. BAE INTERNATIONAL INC. SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  164. BERJAYA ROASTERS (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  165. BIG APPLE INTERASIA SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  166. BIOALPHA INTERNATIONAL SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  167. BODIBASIXS MANUFACTURING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  168. CENTRAL COLDSTORAGE KUCHING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  169. CHUAN BEE BAKERY & CONFECTONERY SDN.BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  170. COCOALAND INDUSTRY SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  171. COLLABO RESOURCES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  172. COOLBLOG ENTERPRISE SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  173. COSMO RESTAURANTS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  174. DAILY BAKERY SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  175. DELI HONEY CONFECTIONERY
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  176. DELIFRANCE (MALAYSIA) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  177. DFOS BRIYANI HOUSE SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  178. DUNIAHERBS SALES AND MARKATING
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  179. ELKEN SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  180. EMRAN TRADING (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  181. ENHANCE FAMOUS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  182. EONLIPIDS NUTRITION SPECIALTIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  183. EONLIPIDS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  184. ESKAYVIE SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  185. FLAVO BLITZ SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  186. FONTERRA BRANDS (MALAYSIA) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  187. FOREMOST POWER SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  188. GLOBAL PRO TRADING
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  189. GOLDCOURSE HOTEL (GOLDCOURSE MANAGEMENT SDN BHD)
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  190. GOLDEN CHEMICAL SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  191. HAEWAYTIAN CAKE HOUSE SDN. BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  192. HAI FOONG FOOD SUPPLIER
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  193. HANSON INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  194. HONG YANG HOO PHARMA SDN.BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  195. HPA INDUSTRIES SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  196. IFFCO (MALAYSIA) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  197. IFOLIA SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  198. INTERNATIONAL BEVERAGE GROUP PTE LTD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  199. JETAINE CORPORATION SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  200. JIM & BEL ENTERPRISE
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  201. KAWAN FOOD MANUFACTURING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  202. KBSP ENTERPRISE
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  203. KEROPOK LEKOR KITE
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  204. KFC (SARAWAK) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  205. KHIAN GUAN BISCUIT MANUFACTURING CO. SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  206. KOPERASI SERBAGUNA KAKITANGAN PENJARA PENGKALAN CHEPA
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  207. KYROS FOOD INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  208. LAY HONG FOOD CORPORATION SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  209. LEE BISCUITS (PTE) LTD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  210. MAESTRO SWISS CHOCOLATE SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  211. MAJOR INTEREST SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  212. MAX ONE FOOD & BEVERAGES (M) SDN. BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  213. MDD BEVERAGE SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  214. MEGAH JAYA INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  215. MNS MARKETING AND MANAGEMENT
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  216. MUNCHY FOOD IND. SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  217. MYFRESH MANUFACTURING SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  218. NETWORK FOODS INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  219. NORES MARKETING SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  220. NORZ BEAUTY HOUSE
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  221. PERNIAGAAN DAN PEMBEKAL SHERWAN
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  222. PERUSAHAAN SAUDEE SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  223. PIZZA HUT RESTAURANTS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  224. PRODUCTS MANUFACTURING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  225. QD HERBS SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  226. REISHILAB SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  227. SAGANA FLOUR MILL (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  228. SALLEH FOOD SUPPPLIER @ MARKETING AGENCY
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  229. SEASONINGS SPECIALITIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  230. SENG KEE
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  231. SERANTAU DESA FOOD INDUSTRY
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  232. SPICES & SEASONINGS SPECIALITIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  233. SPRING FRESH MANUFACTURING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  234. STREET'S FOOD PRODUCTS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  235. SYARIKAT THONG GUAN TRADING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  236. TASTE N TASTY FOOD INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  237. TCRS RESTAURANTS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  238. TESCO STORES (MALAYSIA) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  239. TROPICA COCOA SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  240. UNILEVER (MALAYSIA) HOLDINGS SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  241. UNITED MALAYAN FLOUR (1996) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  242. UNIVERSAL FOODS SPECIALITIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  243. UNZA (MALAYSIA) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  244. UPTREND NETWORK SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  245. VEGETA FOOD INDUSTRIES SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  246. WEN JIANG FOOD INDUSTRIES SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  247. WETRA FOOD INDUSTRIES SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  248. WETRA MARKETING (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  249. WONDER FOOD ENTERPRISE
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  250. Y.E.H MARKETING SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  251. YAFAH ENTERPRISE SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  252. YANLING NATURAL HYGIENE SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  253. YEN PAO LAI (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  254. YEO HIAP SENG (MALAYSIA) BHD (SHAH ALAM)
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  255. YOKE FOOD INDUSTRIES SDN. BHD.
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  256. ZAIMIN INDUSTRIES (M) SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]

  257. ZANTAT SDN BHD
  Tarikh Sah Sijil [16/10/2010 - 15/10/2012]